چگونه می‌توانی همواره برای مرگ آماده باشی؟
"به آن چه که بودیستها انجام می‌دهند عمل کن. هر روز، پرنده ی کوچکی را روی شانه ات تصور کن که سؤال می‌کند:آیا امروز همان روز است؟ آیا آماده ام؟ آیا همه ی آن چه را که انجام می‌دهم، واقعا نیاز دارم انجام دهم؟ آیا همان انسانی هستم که می‌خواهم باشم؟"
موری سر خود را به طرف شانه اش برگرداند. گویی آن پرنده آن جا قرار داشت.
موری سؤال کرد: "آیا امروز، روز مرگ من است؟"
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۱۰
Faeze
‫۵ سال قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۰۹
parastooo
‫۵ سال قبل، پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۲۱
Mohamadzabie
‫۵ سال قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۱۰
kafebook
‫۵ سال قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۵۷