و من هرگز در عمرم اجازه نخواهم داد که این موجود زیبا وارد "مستقبل کامل" شود. نه ،محبوب کوچک من نباید ضرب و تقسیم شود. نباید به درصدی پوچ تبدیل گردد…